Hệ thống
quản trị

  • Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Vinamilk được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Vinamilk vững mạnh.

Sơ đồ tổ chức
 
  • Điều lệ hoạt động 15/04/2017
Điều lệ hoạt động

Điều lệ của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.

  • Quy chế quản trị
Quy chế quản trị

Quy chế quản trị của Vinamilk là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

  • Quy tắc ứng xử
Quy tắc ứng xử

Bộ quy tắc ứng xử của Vinamilk là cam kết đề cao Chính trực, thúc đẩy Tôn trọng, đảm bảo Công bằng, duy trì Tuân thủ và coi trọng Đạo đức, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại Vinamilk, nhằm vươn đến sự phát triển vững mạnh trong tương lai.